ออกแบบ วัฒนธรรมการองค์กร หรือ วัฒนธรรมบิรการ

 

การถ่ายทอด “วัฒนธรรมองค์กร” จาก ผู้นำในยุคแรกๆ สู่ รุ่น ต่อ รุ่น อาจมีการเปลี่ยนเจตนารมณ์ไป โดยเฉพาะองค์กร ที่กำลังก้าวย่าง เติบโต อย่างรวดเร็ว....

                การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น “รูปธรรม” นำไปสู่การปฏิบัติและวัดผลได้ จะช่วยให้ วัฒนธรรมองค์กร ถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจน ตรงเจตนารมณ์

                การเลือกสรร และ สร้างผู้ถ่ายทอด ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
เรา “อาสา” ออกแบบ และ สร้างผู้ถ่ายทอด เพื่อให้ เป้าหลอม มีคุณภาพ  ตรงกับที่องค์กรต้องการ

                การออกแบบผ่านกระบวนการ ที่ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ผ่านกระบวนการกลุ่ม การสนทนากับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ได้ข้อมูล “วัฒนธรรม” ครบทุกมุมมอง 360 องศา...

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้เกียรติเราในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

 
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test