Array
Service Quality / ออกแบบ และให้คำปรึกษา วัฒนธรรมการองค์กร หรือ วัฒนธรรมบริการ
 

ออกแบบ และให้คำปรึกษา วัฒนธรรมการองค์กร หรือ วัฒนธรรมบริการ

ออกแบบ-และให้คำปรึกษา22.jpg (254 KB)

การถ่ายทอด “วัฒนธรรมองค์กร” จาก ผู้นำในยุคแรกๆ สู่ รุ่น ต่อ รุ่น อาจมีการเปลี่ยนเจตนารมณ์ไป โดยเฉพาะองค์กร ที่กำลังก้าวย่าง เติบโต อย่างรวดเร็ว....

การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น “รูปธรรม” นำไปสู่การปฏิบัติและวัดผลได้ จะช่วยให้ วัฒนธรรมองค์กร ถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานได้อย่างชัดเจน ตรงเจตนารมณ์

การเลือกสรร และ สร้างผู้ถ่ายทอด ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เรา “อาสา” ออกแบบ และ สร้างผู้ถ่ายทอด เพื่อให้ เป้าหลอม มีคุณภาพ ตรงกับที่องค์กรต้องการ

การออกแบบผ่านกระบวนการ ที่ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ผ่านกระบวนการกลุ่ม การสนทนากับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ได้ข้อมูล “วัฒนธรรม” ครบทุกมุมมอง 360 องศา... 

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้เกียรติเราในการออกแบบวัฒนธรรมบริการ