JD & Competency

 

การออกแบบ “หน้าที่ความรับผิดชอบ” และ “ความสามารถในการปฏิบัติงาน” ของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อ เชื่อมโยงสู่ “การพัฒนา” และ “การวัดผล” ได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ ควรให้ “ผู้เชี่ยวชาญ” เป็นผู้ออกแบบ เพื่อ ให้การกำหนด “หน้าที่ความรับผิดชอบ” ตอบโจทย์ขององค์กร มิใช่ การเขียนหน้าที่รับผิดชอบ จากหน้าที่ที่รับผิดชอบปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ควรปรับรูปงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การเชื่อมโยงระหว่าง “หน้าที่รับผิดชอบ” กับ “ ความสามารถในการปฏิบัติงาน” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชียวชาญออกแบบให้

ท่านสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ไม่ต้องมีคณะทำงานมากมาย เพราะ เรา “แบ่งเบา” สิ่งเหล่านั้นมาดำเนินการให้แบบที่ท่านไม่รู้สึกว่า “เป็นคนนอกองค์กร”ทำ เราทำให้ท่าน “อย่างเข้าใจ”อย่างแท้จริง เนื่องจากประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติของเรา “ออกแบบและนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ดำเนินการ Lead Team โดย อาจารย์รัชชุมา หุตายน
ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราออกแบบให้
 
“ ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจรับบริการจากเรา”
ข้อความ *
ชื่อ-นามสกุล *
บริษัท/องค์กร *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์ *
 
Home  |   About Us   |   Service  |   Our Customer  |   News  |   Gallery  |   Contact Us  |   Personality Style Test